podatek nieruchomosciCharakterystyka podatku od nieruchomości, podatnicy podatku od nieruchomości, stawki podatku od nieruchomości w Polsce w 2010 roku, obowiązek podatkowy. Podatek ten jest podatkiem samorządowym (lokalnym). Organem podatkowym dla tego podatku jest wójt gminy, a w miastach burmistrz lub prezydent miasta. Obowiązek podatkowy dla tego podatku regulują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest to najważniejszy i najbardziej wydajny podatek lokalny. Przedmiotem opodatkowania podatku od nieruchomości są budynki, budowle i grunty. Za podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości przyjmuje się: – dla budowli ich wartość początkową stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji w danym roku, – dla budynków bądź ich części powierzchnię użytkową w m2, – dla gruntów ich powierzchnię w m2. Podatnikami podatku od nieruchomości są: – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, – osoby fizyczne, które są: właścicielami obiektów budowlanych oraz nieruchomości,z zastrzeżeniem dotyczącym przedmiotu opodatkowania znajdującego się w posiadaniu samoistnym, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa albo własność jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, za wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości