Tag: nieruchomość

Nieruchomości w Niemczech

miemcy nieruchomosciPrzepisy Kodeksu Cywilnego w Niemczech regulują proces nabywania nieruchomości. Obcokrajowcy nie podlegają jakimkolwiek ograniczeniom, ani też nie ma dodatkowych reguł prawnych w tym zakresie. Pod tym względem podlegają takim samym przepisom jak zwykły obywatel Niemiec. Warto przed zakupieniem nieruchomości zawrzeć umowę przedwstępną, która dokładnie precyzuje o jaką nieruchomość chodzi oraz dookreśla koszt jej nabycia. Ważne jest to szczególnie w momentach, gdy sfinalizowanie umowy sprzedaży uniemożliwiają przeszkody, np. brak pozwolenia na budowę (w przypadku zakupu gruntu pod budowę). Umowa przedwstępna stanowi podstawę do ustanowienia obowiązku zawarcia właściwej umowy sprzedaży. Ten rodzaj umowy może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń w przypadku niedotrzymania warunków jednej ze stron. Aby nabyć nieruchomość w Niemczech potrzebne jest zawarcie dwóch osobnych umów. Pierwszą z nich jest umowa kupna-sprzedaży nieruchomości. Drugą jest umowa przenosząca własność. Ponieważ umowa kupna-sprzedaży ma znaczenie gospodarcze, musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, jednak jej zawarcie nie powoduje jeszcze zmian w stosunkach własności, zobowiązuje ona jedynie sprzedającego (dotychczasowego posiadacza) do przeniesienia prawa własności na osobę nabywcy. Aby stać się faktycznym właścicielem nieruchomości, konieczne jest po zawarciu umowy kupna-sprzedaży uzgodnienie dwustronnego przeniesienia własności. Oświadczenie takie składane jest przed notariuszem osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników.

Podatek od nieruchomości

podatek nieruchomosciCharakterystyka podatku od nieruchomości, podatnicy podatku od nieruchomości, stawki podatku od nieruchomości w Polsce w 2010 roku, obowiązek podatkowy. Podatek ten jest podatkiem samorządowym (lokalnym). Organem podatkowym dla tego podatku jest wójt gminy, a w miastach burmistrz lub prezydent miasta. Obowiązek podatkowy dla tego podatku regulują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest to najważniejszy i najbardziej wydajny podatek lokalny. Przedmiotem opodatkowania podatku od nieruchomości są budynki, budowle i grunty. Za podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości przyjmuje się: – dla budowli ich wartość początkową stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji w danym roku, – dla budynków bądź ich części powierzchnię użytkową w m2, – dla gruntów ich powierzchnię w m2. Podatnikami podatku od nieruchomości są: – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, – osoby fizyczne, które są: właścicielami obiektów budowlanych oraz nieruchomości,z zastrzeżeniem dotyczącym przedmiotu opodatkowania znajdującego się w posiadaniu samoistnym, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa albo własność jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, za wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości

© 2018 sprawdz-sie.pl

Projekt: Anders Noren